انواع مقاله جديد

انواع مقاله جديد
دانلود مقاله تحقيق دانشگاهي
نويسندگان
لينک دوستان
آمار
امروز : 0
ديروز : 0
افراد آنلاين : 8
همه : 0

اين نوشته براي افراد عادي، ورزشكاران و مربيان است. بنابراين در نظر ندارد تا به بررسي روشهاي پيچيدة علمي موضوع بپردازد. ليكن شناخت اوليه از اين علم به منظور درك كلي تغذيهدرماني، ميتواند در عملكرد و فعاليت بدني مثبت فرد مؤثر باشد.
علومي كه مورد بحث قرار ميگيرند:
فيزيولوژي (فعاليت سلولي و هضم و جذب غذا)
بيوشيمي (چگونگي تبديل غذا به انرژي به منظور نگهداري و بازسازي ساختار مورفولوژيكي (ريختشناسي بدن)
و شيميايي (ساختار اساسي مواد مغذي ضروري)

هضمغذايي كه ميخوريم مستقيماً در انجام دادن وظايف يا اعمال بدن شركت نميكند. غذا بايد ابتدا فرآوري شود و به مواد شيميايي تبديل شود تا سلولهاي بدن بتوانند از آن استفاده كنند. فرايند واقعي كه به وسيله آن ذرات غذا به موادي كه براي بدن لازم است تبديل ميشوند بسيار پيچيده است. عمل بلعيدن غذا به اين معني نيست كه غذا وارد بدن شده است بلكه تا زماني كه مواد هضم شده در جريان خون و مجاري لنفاوي پيدا شوند و از آنجا بتوانند به تمام سلولهاي بدن انتقال يابند اين عمل اتفاق نميافتد.
فرايند هضم در دهان شروع ميشود جايي كه غذا جويده ميشود و به ذرات كوچكترتبديلميشودوباآنزيمهاييكه فرايند شيمياييرامؤثرترميسازند مخلوط ميشود. سپس غذا بلعيده ميشود و از طريق دهان وارد مري ميشود و با يك رشته حركات دودي به طرف معده ارگاناصلي هضم انتقال مييابد. درمعده غذا با شيره معده كه شامل آنزيمهايي است كه قادرند غذا را به مواد مغذي اصلي و پايه كربوهيدراتها و پروتئينها تجزيه كنند مخلوط ميشود، البته چربيها نيز در معده مختصري تجزيه و هضم ميشوند. غذا در معده مخلوط ميشود تا اينكه تبديل به مايعاسيدي بهنام كيموس شود. يك رشتهاعمالدودي مشابه قبلكيموس رابه پيلور معده و از آن جا به طرف روده كوچك ميراند. بايد توجه داشت كه بجز الكل و داروهاي سريعالاثر مانند آسپيرين جذب بسيار كمي در معده صورت ميگيرد.
روده كوچك اساساً يك حلقه لولهاي است كه ۸ متر طول دارد، قسمت كوچكي از آن به نام اثنيعشر ارگان فعالي در هضم است. هنگام عبور غذا از معده به روده كوچك تحت تأثير شيرة لوزالمعده (كه از لوزالمعده واقع در پشت معده ترشح ميشود) قرار ميگيرد. شيرة لوزالمعده بسيار قليايي است به همين دليل كيموس را از يك حالت اسيدي به يك محلول تقريباً خنثي تبديل ميكند. شيره لوزالمعده محتوي آنزيمهاي مخصوصي مثل: ۱ـ تريپسين كه به تجزيه پروتئينها به اسيدهاي آمينه كمك ميكند، ۲ـ ليپاز كه عمل اصلي تبديل چربي به اسيدهاي چرب را انجام ميدهد و ۳ـ آميلاز كه كربوهيدراتها را به فرم سادهتر تبديل ميكند. تغيير و تبديل غذا در روده كوچك پيچيده تر ميشود وشيره روده دوباره مواد مغذي پايه را به شكلي كه بتوانند در بدن جذب شود تجزيه ميكند. بجز برخي موارد استثنايي جذب غذا در معده كه قبلاً اشاره شد همة جذب غذا زماني اتفاقي ميافتد كه غذا از اثنيعشر گذشته باشد. با آنكه كبد بخش قابل توجهي از مكانيسم هضم نيست ولي نقشي ضروري در مصرف، تبديل و ذخيره غذا دارد و ارگان متابوليكي بسيار فعالي است. در اين مرحله از هضم، كبد مادهاي به نام صفرا را ميسازد و آن را در كيسه صفرا ذخيره كرده كه هنگام ورود موادغذايي به روده كوچك آن را ترشح ميكند. با آنكه صفرا محتوي آنزيمهاي هضم نيست اما نقش مهمي را در جذب چربيها ايفا ميكند و به رواني عبور مواد از روده كمك ميكند. دربارة كبد، بخصوص در مورد نقش آن در ذخيره و تبديل فرآوردههاي انرژي، تبديل اسيدهاي آمينه به كربوهيدراتها و كربوهيدراتها به چربي و تبديل اسيد آمينهاي به اسيد آمينه ديگر بيشتر خواهيم گفت.
بيشترين تبديل زماني كامل ميشود كه كيموس روده كوچك را ترك ميكند. كربوهيدراتها به صورت مونوساكاريد به وسيله عمل انتشار جذب ميشوند. پروتئينها به صورتاسيدهايآمينه وبه وسيله سيستمانتقال فعال وچربيها به شكل گليسرول واسيدهاي چرب جذب ميشوندو مستقيماًبه خونيامجاريلنفاوي وارد ميشوند. مواد معدني در اين مرحله همراه آب جذب ميشوند اما بيشتر به وسيله يك فرايند پيچيدهتر به نام فرايند اسمزي جذب ميشوند. غذا بالاخره وارد رودة بزرگ ميشود،جايي كه آب يكبار ديگرجذب ميشود و مواد هضمنشده زائد به صورت مدفوع از بدن خارج ميشوند. تمام اين فرايند پيچيده تحتتأثير مستقيم سيستم عصبي و سيستم اندوكرين (از طريق هورمونهاي مخصوص) قرار دارد.
معرفي خلاصه سيستم هضم ممكن است كساني را كه مايلند اطلاعات بيشتري از اين فرايند داشته باشند به مطالعه بيشتري راغب سازد. اميد است كه جزئيات كافي به

مقاله علم تغذيه ورزشي

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۳۱:۲۳ ] [ مينا ]

تاريخچه شمشيربازي

شمشير مهمترين اسلحه بشر، طي چندين هزار سال بوده است. در دوران باستان و در تمدنهاي بزرگي همچون ايران، روم، يونان و مصر، جنگجويان و دلاورمردان در مبارزات خود از شمشير بيشترين استفاده را مي‌كردند و براي قدرت يافتن در مبارزه به آموزش فنون شمشيربازي زير نظر مربيان و استادان با تجربه مي‌پرداختند.

شمشير مهمترين اسلحه بشر، طي چندين هزار سال بوده است. در دوران باستان و در تمدنهاي بزرگي همچون ايران، روم، يونان و مصر، جنگجويان و دلاورمردان در مبارزات خود از شمشير بيشترين استفاده را مي‌كردند و براي قدرت يافتن در مبارزه به آموزش فنون شمشيربازي زير نظر مربيان و استادان با تجربه مي‌پرداختند.

در معابد مصر باستان نقشهاي برجسته‌اي بر روي سنگ وجود دارد كه تاريخ آن ۱۱۹۰ سال قبل از ميلاد مسيح باز مي‌گردد و شمشيربازهايي را در حال شمشير زدن و مسابقه نشان مي‌دهد. در بيشتر مجسمه‌ها و حجاريهاي مربوط به تمدنهاي باستاني، جنگاوراني مسلح به شمشيرهاي گوناگون ديده مي‌شوند. اين شمشيرها بيش از كشف آهن، از جنس مفرغ و برنز و اغلب به شكل كوتاه و پهن ساخته مي‌شدند.

با كشف آهن، شمشيرها وزن بيشتري پيدا كردند و انواع شمشيرهاي كوتاه و بلند و پهن و كج به دست جنگاوران نقاط مختلف جهان افتاد. اما با گذشت زمان به تدريج از وزن شمشيرها كاسته شد و به استحكام آن افزوده گرديد تا جنگجويان بتوانند با سهولت بيشتري از آن استفاده كنند و كمتر خسته شوند.

در موزه ژاپن مجموعه‌اي از شمشيرهاي قديمي نگهداري مي‌شود كه حدود دو هزار سال از زمان ساختن آنها مي‌گذرد. در اين گنجينه شمشيري وجود دارد به نام روزانازينو كه توسط پرنس پامانوميگوتو آخته شده است. البته در افسانه‌ها آمده است كه لبه تيغ شمشير به اندازه‌اي آخته شده كه با يك ضربه سطح چمن باغ ملكه را صاف مي‌كرده‌اند.

در اين كشور، همچنين ورزشي با سابقه چند هزارساله متداول است به نام كندو كه در آن به كمك قطعه چوبي بلند از جنس ني خيزران، به حمله و دفاع مي‌پردازند و اين در حقيقت شيوه‌اي براي آموزش فنون و اصول شمشيربازي و مهارت يافتن در آن است. در مسابقات امروزي كندو شركت كنندگان از لباس محلي و ماسك توري مخصوص استفاده مي‌كنند تا بدن و ناحيه سر و صورت آنها در برابر ضربه‌هاي حريف آسيب نبيند.

ولي با اين تفاصيل كهن‌ترين آثار در دنياي قديم از ايام سلطنت پادشاه ساراگون قديم به جاي مانده است. از آن زمان تا قرن ۱۲ و ۱۳ شمشيري كه داراي تيغه برنزي باشد ديده نشده است. ورزش شمشيربازي در ابتداي قرن چهارم ميلادي در اروپا متولد شده است. كشور آلمان پيش‌قدم اين ورزش بوده است و در ابتداي قرن پانزدهم، شمشيربازي از آلمان به ايتاليا راه يافت و در قرن بعدي در اروپا متداول گرديد و مدارس شمشيربازي به آموزش علاقمندان اين ورزش پرداختند.

البته انگيزه‌ اصلي براي كسب مهارت در شمشيربازي آن بود كه افراد خود را مهياي دوئل (جنگ تن به تن) كنند. در اواخر قرن هفدهم ميلادي كه بسياري از كشورها دوئل را ممنوع اعلام كردند، زمينه بسيار بيشتري براي گسترش شمشيربازي به عنوان يك ورزش فراهم شد و باشگاههاي زيادي تأسيس شد تا به تربيت شمشيربازان بپردازند. در اواخر قرن نوزدهم اين ورزش به قدري در اروپا متداول بود كه حتي قبل از تصويب مقررات مربوط به آن، جزو برنامه رسمي اولين دوره بازيهاي المپيك (آتن- ۱۸۹۶) قرار گرفت. فدراسيون جهاني شمشيربازي تأسيس و شروع به كار كرد.

درباره شمشيربازي

ورزش شمشيربازي كه قدمتي طولاني دارد، به صورت دو نفره براي مردان و زنان انجام مي شود. مسابقات شمشيربازي، هم بصورت انفرادي و هم بصورت تيمي صورت مي گيرد. شمشيربازها در موقع مسابقه مي بايست لباس هاي مخصوصي بپوشند و از دستكش، زيرپوشهايي از پارچه ضخيم و يك ماسك با تور فلزي استفاده نمايند تا صورت و بدن از ضربه هاي احتمالي حريف محفوظ بماند.

ورزش شمشيربازي كه قدمتي طولاني دارد، به صورت دو نفره براي مردان و زنان انجام مي شود. مسابقات شمشيربازي، هم بصورت انفرادي و هم بصورت تيمي صورت مي گيرد. شمشيربازها در موقع مسابقه مي بايست لباس هاي مخصوصي بپوشند و از دستكش، زيرپوشهايي از پارچه ضخيم و يك ماسك با تور فلزي استفاده نمايند تا صورت و بدن از ضربه هاي احتمالي حريف محفوظ بماند. به لباس شمشيربازها يك كابل سيم متصل است، اين سيم به دستگاه مخصوصي ارتباط پيدا مي كند كه مي تواند ضربه هاي وارد را ضبط و محاسبه كند. محوطه مسابقه شمشيربازي كه به آن پيست مي گويند، چهارده متر طول و ۸/۱ تا دو متر پهنا دارد. اين پيست با هفت خط افقي به نواحي مختلف تقسيم مي شود و مي تواند از چوب،‌ لينولئوم، لاستيك،‌ پلاستيك و توري فلزي باشد.

مقاله در مورد شمشيربازي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۳۰:۵۱ ] [ مينا ]

اهميت ورزش

ورزش شامل فعاليت هر كس با يك منظور و در محيطي متفاوت با محيط روزانه براي مسابقه، لذت بردن، براي كسب برتري، براي پيشرفت مهارت يا تركيبي از تعدادي از اين هاست.

ورزش شامل فعاليت هر كس با يك منظور و در محيطي متفاوت با محيط روزانه براي مسابقه، لذت بردن، براي كسب برتري، براي پيشرفت مهارت يا تركيبي از تعدادي از اين هاست. تفاوت منظور همراه با در نظر گرفتن مهارت فرد يا گروه يا دليري علامت مشخصه ورزش است.

بنابراين پريدن از روي يك مانع در مقابل ديدگان هزاران نفر در يك ميدان سرپوشيده ورزش است در حالي كه پريدن از روي يك چشمه هنگام پياده روي در روستا فقط تلاش براي خيس نشدن پاي فرد است.

انواع مختلفي از ورزش وجود دارند و انسان ها قسمت مهمي از وقت، پول و دلبستگي خود را نه فقط به عنوان شركت كننده بلكه به عنوان تماشاگر به آنها اختصاص مي دهند.

ورزش امروزه در جهان بوسيله مبدل شده كه انسان ها با هم متحد و آشنا كرده و بين آنها پيوند اخوت و برادري برقرار مي كند و مهمترين هدف و وظيفه ورزش همين است. ايجاد مودت و دوستي بين ورزش كاران كه هرچند در ميدان رقيب هم هستند اما در خارج از ميدان به عنوان رفيق همديگر مي باشند.

ورزش تركيبي از فعاليت هاي فيزيكي عادي و معمول و مهارت هاي شخصي و به عنوان تفريح و يك سري از قوانين كه براي مسابقه، لذت بردن و رسيدن به برتري است. تركيب شخصيت هايي با مهارت هاي متفاوت در يك ملت، شجاعت و دلاوري آن ملت را افزايش مي دهد.

  • فوايد ورزش

اكثر مردم بر اين موضوع واقفند كه ورزش، بخش مهمي از نحوه زندگي است. ورزش منظم سلامت جسمي و عقلي را حفظ مي كند و قادر است، خطر پيدايش بيماري هاي مزمن را كاهش دهد، اميد به بقا را افزايش دهد و كيفيت زندگي را در طول سال هاي آينده بهبود بخشد. اگر ورزش را جزيي از برنامه روزمره خود نماييد، احتمالاً در خواهيد يافت كه انرژي بيشتري براي انجام فعاليت هاي روزانه معمول، (مثل خريد، كار منزل، مراقبت از كودك و باغباني) داريد.

نداشتن فعاليت بدني عامل زمينه ساز بسياري بيماري ها و معلوليت هاست.

اين مسئله هر سال باعث ۲ ميليون مرگ در دنيا مي شود، خطر بيماري هاي قلبي، ديابت و چاقي را دو برابر مي كند، خطر ابتلا به سرطان ها به خصوص سرطان روده بزرگ رو زياد مي كند و باعث زياد شدن فشار خون، افسردگي و اضطراب مي شود در حاليكه فعاليت بدني منظم حتي در حد متوسط، يكي از ساده ترين راه هاي حفظ سلامتي و پيشگيري از بيماري هاي قلبي، ديابت، چاقي و پوكي استخوان است.

فعاليت بدني انرژي را زياد مي كند، كلسترول مضر را در بدن پايين مي آورد، به كنترل فشار خون كمك مي كند، و در كنار همه اين ها ابتلا به سرطان ها به خصوص سرطان روده بزرگ را كم مي كند.

  • تاريخچه ورزش

اصل ورزش را از يونان دانسته اند كه به منظور چابكي بدن و ايجاد قوّت انجام مي يافت و پاروزني، بوكس، كشتي، شنا، شمشيرزني، تيراندازي، اسكي و ورزش هايي چون بيس بال، سافت بال و بسكتبال و انواع فوتبال و چوگان بازي، واليبال، گلف، انواع تنيس، شنا، پرتاب وزنه و … جزو ورزش محسوب مي شوند.

اولين ملتي كه ژيمناستيك را بنيان و آن را نام نهاده اند، يونانيان قديم بوده اند كه ابتدا اصول ورزش در يونان خيلي خشن و ناصحيح بود و اولين نتيجه از ورزش را بزرگ نمودن عضلات بدن مي دانستند، بعدها ورزش در يونان به شكل ريسمان بازي درآمد و براي آن اهميت زيادي قايل بودند و عمل كنندگان آن را آكروبات مي ناميدند و اين نوع حركات را آكروباتيك مي گفتند.

به محل هايي كه در آنجا ورزش مي نمودند، ژيمنازيوم گفته مي شد، كه مهمترين آنها يكي ليسه و ديگري آكادمي نام داشت و چون مردم در آن محل ها لخت ورزش مي كردند، كلمه ژيمناز از كلمه گيمنوس كه به معناي لختي است و به آن محل ها نام نهادند و بعداً عموم ورزش هاي بدني نيز ژيمناستيك نام گذاشته شد.

مقاله رابطه ورزش و اخلاق و بزهكاري


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۳۰:۲۶ ] [ مينا ]

اصول دوچرخه سواري

با خم شدن به طرف فرمان ، وزن بالا تنه را به جلو متمايل كنيد. بهترين وسيله براي اين امر شاخ گاوي فرمان است كه از آن مي توانيد به نحو احسن بهره ببريد. برخلاف دوچرخه سواري بر روي سطوح هموار و جادهاي آسفالت، هيچگاه در سربالايي هاي خاكي از روي زين بلند نشويد چرا كه اين عمل وزن را از روي چرخ عقب برداشته و باعث خلاص چرخيدن چرخ عقب مي شود.

پنج مهارت اوليه
۱) حركت در سربالايي ها:
▪ در سرابالايي ها حالت بدن بدن بايد كمي تغيير پيدا كند :
▪ بالا تنه كمي به جلو متمايل مي شود.
▪ با پنجه ، ركاب زده و پاشنه را به طرف پائين متمايل كنيد .
▪ در سربالايي تند در جلو زين قرار گرفته و ركاب بزنيد.
▪ از شاخ گاوي هاي فرمان استفاده كنيد.
▪ از دندهاي سبكتر بهره برده و سعي كنيد دور پا را بالا برده و آن را در حد ثابت نگه داريد.
▪ به تنفس خود نظم و آهنگ متناسب با حركت پاها و بدن بدهيد .
● حالت ايده ال در سربالايي هاي تند ، اين چنين مي باشد:
با خم شدن به طرف فرمان ، وزن بالا تنه را به جلو متمايل كنيد . بهترين وسيله براي اين امر شاخ گاوي فرمان است كه از آن مي توانيد به نحو احسن بهره ببريد . برخلاف دوچرخه سواري بر روي سطوح هموار و جادهاي آسفالت ، هيچگاه در سربالايي هاي خاكي از روي زين بلند نشويد چرا كه اين عمل وزن را از روي چرخ عقب برداشته و باعث خلاص چرخيدن چرخ عقب مي شود . پيست شما كوهستان و جاده هاي خاكي بوده و دوچرخه سواري در چنين شرايطي ، نياز به تكنيكهاي خاص خود را دارد كه حتما بايد آنها را رعايت كنيد .
۲) حركت در سرازيري ها :
در سراشيبي ها يك اصل عمده را هيچگاه فراموش نكنيد و آن اينكه تحت هيچ شرايطي نگذاريد چرخ عقب دوچرخه شما بلند شود و اين ميسر نيست مگر با داشتن تجربه و دانش كافي . يكي از پارامترهاي مهم و بسيار اساسي كه مي تواند سرعت شما را در سراشيبي ها به بالا ترين حد ممكن برساند اعتماد به نفس شماست . چه در مورد خود و چه در مورد دوچرخه تان ، تا سر حد امكان با رعايت نكات ايمني از قبيل داشتن يك كاسكت خوب و استاندارد ، دستكش مناسب ، زانو بند ، ساق بند ، كتف بند ، مي توان تا حد زيادي از بروز حوادث جلوگيري كرد . با دارا بودن وسايل فردي فوق همواره بايد اين يقين را داشته باشيد كه اگر كنترل دوچرخه را از دست داديد و به زمين اصابت كرديد ، هيچ آسيبي شما نخواهد رسيد . اين اطمينان دروني تنها يكي از عوامل مهم براي دست يافتن به سرعتهاي بالا نيست . عامل دوم و مهمتر يك دوچرخه استاندارد و مناسب است . شما همانطور كه با رعايت نكات فوق در مورد خود اطمينان پيدا مي كنيد بايد در مورد دوچرخه تان هم اطمينان كامل را داشته باشيد تا در هر زمان كه اراده كرديد ، ترمز كنيد و يا بتوانيد بدون دغدغه خاطر مانور بدهيد .
نكته بعدي كه حائز اهميت است ، داشتن يك حالت ايده آل بدن در سراشيبي هاست كه به دليل جاذبه زمين و زاويه شيب هاي تند شما نا خود اگاه به طرف جلو متمايل مي شويد و اين امر سبب وارد آمدن وزن بدن بر چرخ جلو و تمايل مركز ثقل به طرف جلو ، و در نتيجه باعث از دست دادن كنترل دوچرخه و بالطبع بلند شدن چرخ عقب و از دست دادن كنترل دو چرخه مي شود .
دو حالت كلي براي گرفتن فرم مناسب در سراشيبي هاي تند يعني سراشيبي هاي سنگلاخ و ناهموار و سراشيبي هاي هموار و با شيب تند وجود دارد . در سراشيبي هاي ناهموار و سنگلاخ هيچگاه بر روي زين ننشينيد اولا اين امر باعث وارد آمدن شك به باسن شما شده و عوارض جسمي در بر خواهد داشت پس بهترين حالت اين است كه ميله زين را از حد معمول كمي پائين تر بياوريد تا فاصله اي ميان زين و باسن ايجاد شود تا شكهاي وارده در اين فاصله خنثي شود سپس روي پدالها بايستيد . باسن را از زين عقبتر قرار دهيد ، زانوها را كمي خم كنيد و با كشاله ران ، زين را در بر بگيريد . اين حالت باعث مي شود تا ۱)مركز تقل شما به عقب متمايل شود . ۲) با قسمت داخلي ران (كشاله ران زين را در بر بگيريد ، در اين حالت مي توانيد كنترل عقب دوچرخه را در اختيار داشته باشيد و به طور دائم و مستقيم بر زين فشار وارد آوريد تا بر جلو تمايل پيدا نكنيد . با زانو و بازوهاي خم شده مي توانيد از شكهاي وارده تا حد زيادي جلوگيري كنيد . اين حالت قدرت مانور شما را به بالاترين حد ممكن مي رساند . با رعايت تمامي نكات فوق و دارا بودن بهترين دوچرخه كوهستان باز هيچ دليلي براي به خطر انداختن جانتان وجود ندارد . دارا بودن تمركز كامل و يك ديد قوي و شناخت نسبي به مسير و قدرت مانور بالا ، بسيار مهم است .
۳) ترمز گرفتن :
مقاله در مورد دوچرخه سواري


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۳۰:۰۳ ] [ مينا ]

كاربرد غير مجاز داروها در ورزش(دوپينگ)

مطالب اين مقاله شامل:

– ۱ تاريخچه دوپينگ

۲ – تعريف دوپينگ

۳ – رخدادهاي مهم در تاريخ دوپينگ

– ۴كاربرد غير مجاز داروها در جوانان

– ۵ دوپينگ خوني

– ۶ لايل منع دوپينگ

۷- قوانين جاري در منع دوپينگ

۸ – روش انتخاب ورزشكاران براي آزمايش دوپينگ

– ۹نمونه گيري براي آزمايش دوپينگ

– ۱۰ داروها وعوارض جانبي آنها در دوپينگ

تاريخچه دوپينگ

دوپينگ از واژه هاي هلندي به معني آيين غسل تعميد مسيحي گرفته شده است.قدمت doop دوپينگ در ورزش به دو هزار سال قبل از ميلاد برميگردد،جايي كه هومر در نوشته هاي خود به مصرف قارچهاي غني از پروتئين توسط گروهي از ورزشكاران يونان باستان اشاره نموده است.و يا به روايتي ديگر واژه دوپينگ از زبان آفريقاي جنوبي مشتق شده است.اشاره به يك نوشيدني الكلي باستاني دارد كه به عنوان محرك در مراسم رقص استفاده مي گرديد.بتدريج اين واژه استقاده گسترده تري كرد و در ورزش امروز به معضلي تبديل شده است.اين واژه در دنياي امروز به معناي استفاده ورزشكار از مواد يا روش هايي است كه به قصد افزايش كارآيي در ورزش انجام مي شود.برخي ورزشكاران از حدود ۴۰ سال پيش از هورمونهاي جنسي مردانه و مشتقات آنها براي نيروزايي استفاده ميكرده اند كه امروزه بسياري دچار عوارض آنها از جمله سرطان كبد شده اند.اخيراً داروهاي جديدتري مورد استفاده برخي ورزشكاران قرار ميگيرد كه هنوز حتي اثر بخشي آنها در افزايش نيروي جسمي مورد مطالعه علمي دقيق قرار نگرفته است و عوارض بسياري از آنها هنوز ناشناخته اند.به همين دليل براي حفظ سلامت جسمي ورزشكاران و پيشگيري از عوارضي كه آنان ناآگاهانه دچار ميشوند،كميته بين المللي المپيك استفاده بسياري از آنها را ممنوع كرده است و آزمايشات متعددي براي اطمينان از اين امر برروي ورزشكاران رقابتهاي رسمي انجام ميدهد.

كاربرد واژه دوپينگ كمتر از صد سال قدمت دارد.نخستين مورد مرگ بر اثر مصرف دارو در سال ۱۸۸۶ ميلادي در يك مسابقه محلي دوچرخه سواري اتفاق افتاد.در سال ۱۹۱۰ ميلادي دوپينگ براي اولين بار جنبه رسمي و قانوني پيدا كرد بطوريكه در اين سال،در يك مسابقه اسب سواري،اسبهاي مسابقه از نظر مصرف مواد نيروزا مورد آزمايش قرار گرفتند.در المپيك ۱۹۵۴ گزارشاتي مبني بر استفاده از دارو توسط ورزشكاران شوروي سابق انتشار يافت.مرگ كورت انمار جانسون دوچرخه سوار دانماركي در سال ۱۹۶۰ رم خبري تكان دهنده براي جهان ورزش بود.تا اينكه اولين آزمايشات دارويي در المپيك به سال ۱۹۶۸ در المپيك زمستاني فرانسه به عمل آمد.

تعريف:

طبق تعريف كميسيون پزشكي كميته بين المللي المپيك دوپينگ عبارتست از تجويز يا مصرف يك ماده خارجي-يا ماده درون زاي بدن،با مقادير غير عادي و يا راه استعمال غير طبيعي توسط شخص سالم با هدف افزايش كارآيي ورزشي.

دوپينگ به معناي استفاده از مواد متعلق به گروه داروهاي ممنوع،محدود شده و يا استفاده از روشهاي گوناگون غيرمجازي ميباشد.به قول خوان آنتونيو سامارانش رئيس كميته بين المللي المپيك،دوپينگ نوعي تقلب است كه از جنبه هاي مختلف منجر به انحطاط و مرگ ميشود:

مرگ فيزيولوژيك چرا كه دستكاري غيرقانوني در فرايند طبيعي باعث تغييرات شديد و گاهاً برگشت ناپذيري در بدن ميشود.

مرگ جسمي نظير برخي موارد اسف بار مرگ ورزشكاراني كه در سالهاي اخير مشاهده شده است.انحطاط رواني و شخصيتي ناشي از رضايت شخص به تقلب،ناديده انگاشتن توانايي ها و

مقاله كاربرد غيرمجاز داروها در ورزش


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۲۹:۴۲ ] [ مينا ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ]
.: Weblog Themes By azadblog :.

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است

خرید فالوور و لایک

سامانه تبادل بازدید

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  / ربات افزایش فالوور عضوگرام